KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı   Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Yayınlanması Gereken Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

1.VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Erkin Bireysel Gelişim ve Eğitim Danışma Merkezi Limited Şirketi olarak tarafımızdan hazırlanmıştır.

Kişisel Verileriniz 6998 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanunun) 10’uncu maddesinde düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında   aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

2.İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ:

Kanun kapsamında kişisel veri olarak kimlik verileri, iletişim verileri, sağlık verileri, biyometrik veriler, görsel ve işitsel veriler, finansal veriler, imza, mesleki veriler, eğitim ve çalışma verileri, web sitesi bilgileri, özgeçmiş ve askerlik durum bilgileri gibi icabı halinde diğer bilgileriniz işlenebilecek kişisel verilerinizdir.

3.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Danışanlarımız, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tedarikçilerimizden elde ettiğimiz kişisel veriler, aşağıda belirtilen amaçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere benzer amaç ve sebeplerle işlenebilmektedir.

 1. Sağlık sistemi başta olmak üzere yasal düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülükler kapsamında,
 2. Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 3. Hizmetlerin duyurulması, yayınların, etkinlik ve faaliyetlerin duyurulması,
 4. Tarafınız veya yasal temsilcinizle kurulacak iletişim,
 5. Hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve talebinize cevap verebilme,
 6. Merkezimizin iç işleyişinin planlanması ve yürütülmesi,
 7. Danışan memnuniyetinin ölçülmesi,
 8. Hizmetlerimizin yürütülmesi, geliştirilmesi, laboratuvar sonuçlarının alınması,
 9. Verilerin bilimsel çalışmalarda kullanılması,
 10. Danışan memnuniyetinin artırılması,
 11. İlgili Mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 12. Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 13. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 14. Mevzuat gereği kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülükleri
 15. Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası, katılımların takibi,
 16. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 17. Kurumsal işleyiş, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 18. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 19. İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 20. İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek, İnternet sitesinin sizin ve kurumun hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak
 21. Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yönetilmesi, danışan memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, web push hizmetlerinin yürütülmesi,
 22. Pazarlama, sözleşme, performans, risk değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 23. Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
 24. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİ AKTARILMASI

Kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkeme ve icra müdürlükleri kapsamında ilgili Kurum ve Kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlarla, bağlı ortaklıklarımızla, anlaşmalı hekimlerimizle, İnternet üzerinden online hizmetlerle etkin hizmet verebilmek için online hizmet birimlerine, Hukuki yükümlülüklerimiz ve savunma hakkımız kapsamında ilgili resmi makamlarla paylaşabiliyoruz.

5.YURTDIŞINA AKTARILMASI

İmzalamış olduğunuz üyelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi veya aldığınız vb. hizmetler doğrultusunda elde ettiğimiz kişisel verileriniz; yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemleri alınarak; Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya  açık rızanıza dayanarak belirtilen ve benzer amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

6.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, faaliyetlerimizi yürütmek, merkezimizin meşru menfaatlerini korumak, aramızda ki mesafeli satış sözleşmesinin ifasını sağlamak, sağlık, tedavi ve tanı konulması amacıyla ve kanunlarda öngörülen nedenlerle; sizden bizzat veya web sitemiz/telefon vasıtasıyla talep ettiğimiz veya  sizin bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz kişisel verileriniz, e-posta vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla hizmetlerin ifasındaki yasal gereklilikler çerçevesinde etkin ve verimli olarak gerçekleştirilmesi, özen yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ticari/ işletmesel faaliyetlerimizi yürütebilmek sebebiyle, mesafeli satış sözleşmesinin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik ortamda Kanun ile belirlenmiş şekilde güvenli bir biçimde toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla;  6698 sayılı Kanun’un 5/2-c; sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi, md.5/2-ç doğrultusunda hukuki yükümlülüklerimize uyabilmek, md.5/2-f doğrultusunda şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde  ve faaliyet konumuz doğrultusunda 6. Maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve gerekli durumlarda da açık rızanıza dayanarak bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenecektir.

 

7.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11’İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi   tarafımıza yazılı olarak iletmeniz halinde talebiniz en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Bununla birlikte yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife kapsamında ücret alınabilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri olarak  KVKK m.11 uyarınca;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, yukarıda belirtilen şekillerde Erkin Bireysel Gelişim ve Eğitim Danışma Merkezi Limited Şirketi olarak tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

Başvuru yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Gönderimde belirtilecek bilgi

Şahsen başvuru

Barbaros Mahallesi, Binnaz Sokak, Karatay Ap. No:4/5 Çankaya/ANKARA PK06680

Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”

Noter veya iadeli taahhütlü mektupla

yoluyla

 Barbaros Mahallesi, Binnaz Sokak, Karatay Ap. No:4/5 Çankaya/ANKARA PK06680

Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”

e-posta adresiniz ile

info@erkinpsikoloji.com

E-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi

8.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI:

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca yasal hükümler kapsamında saklanabilmektedir. Hukuki zorunlulukların ortadan kalkması ve başka bir sebebin bulunmaması halinde işlenme kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

9.BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu tarafımıza bildirerek güncellenmesini talep edebilirsiniz.

anahtar kelimenizi girin